Smluvní ujednání, které upravuje registraci a užívání systému pro dokumentaci a prezentaci sbírek na serveru miraspis.czÚvodní ustanovení
U_I) Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se registrovaný uživatel (dále jen "Uživatel") zavazuje dodržovat pravidla v něm uvedená (dále jen "Smluvní Ujednání"). Odsouhlasení Uživatel provádí v okamžiku Registrace.

U_II) Tato Smluvní ujednání upravují užívání služeb systému pro dokumentaci a prezentaci sbírek na serveru "miraspis.cz" (dále jen "Systému Miraspis").

U_III) V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem služeb Systému Miraspis může provozovatel Systému Miraspis resp. správce Systému Miraspis (dále jen "Správce Systému") uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních Ujednáních.

U_IV) Souhlas s tímto Smluvním Ujednáním je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou zrušení registrace ze Systému Miraspis, který lze uskutečnit zasláním emailu s příslušným požadavkem na emailovou adresu Správce Systému. Správce Systému se zavazuje vyhovět tomuto požadavku bez zbytečného prodlení.

Část 1.
Předmět služeb Systému Miraspis

1.1) Systém Miraspis je určen k dokumentaci, systematizaci a prezentaci paleontologických a geologických dat, nálezů, literatury a lokalit. Pod pojmem prezentace je myšleno zpřístupnění uložených dat libovolnému návštěvníkovi stránky miraspis.cz. Výjimku tvoří osobní data a data, která si registrovaný uživatel nepřeje prezentovat.
1.2) Jakákoli jiná data než ta z bodu 1.1 v tomto systému nelze prezentovat ani shromažďovat bez předchozího výslovného souhlasu Správce Systému.
1.3) Zejména není předmětem služeb Systému Miraspis prezentace a shromažďování dat, která mohou být v rozporu se zákony České republiky nebo mezinárodními zákony nebo dobrými mravy.
1.4) Předmětem služeb Systému Miraspis není umožnit jeho uživatelům obohacování. Uživatelé se zavazují, že veškeré kameny nálezy a položky vedené v Systému Miraspis, které jsou nabízeny k výměně za adekvátní protihodnotu slouží pouze ke sběratelským účelům a k adekvátnímu pokrytí nákladů na rozšiřování sbírky. Správce Systému si vyhrazuje právo zakročit proti Uživatelům, kteří toto porušují, některým z bodů z Článku 4. Posouzení situace zda dochází k porušování pravidel z tohoto bodu a posouzení adekvátnosti požadované protihodnoty si vyhrazuje Správce Systému a jeho názor je vždy rozhodující.
1.5) V případě porušení omezení z bodu 1.3 a 1.4 je Správce Systému povinen sjednat nápravu, a to bez zbytečného prodlení a způsobem, který je popsán v tomto Smluvním Ujednání v Článku 4.

Část 2.
Registrace a osobní data

2.1) K řádnému užívání Systému Miraspis (podle Části 1) je nutné se do Systému Miraspis registrovat.
2.2) Při registraci nového Uživatele je Uživatel povinen zadat platný email (email pro správce), na který mu bude zasláno přístupové heslo do Systému Miraspis. Toto heslo si po prvním přihlášení Uživatel může změnit. Zadaný email pro správce slouží pouze ke komunikaci mezi Správcem Systému a Uživatelem.
2.3) V případě, že žadatel o registraci neuvede platný email, tak není možné registraci provést.
2.4) Správce Systému se zavazuje, že udělá vše pro to, aby nedošlo k nechtěnému zveřejnění emailu z bodu 2.2, hesla a případných osobních dat o uživateli.
2.5) Pro komunikaci s ostatními uživateli a návštěvníky stránek miraspis.cz slouží email jiný nebo ten samý, pokud si to Uživatel bude přát.
2.6) Pro uskutečnění registrace ani k užívání Systému Miraspis (podle Článku 1) není nutné zadávat jiná osobní data než ta, která jsou uvedena v bodu 2.2.
2.7) Provedením registrace si je každý Uživatel vědom, že jakákoli jiná data než ta z bodu 2.2 zadává dobrovolně a je si vědom, že tato data mohou být zveřejněna návštěvníkům stránky miraspis.cz. Výjimku tvoří data, která systém umožňuje vést jako neveřejná a která jsou Uživatelem jako neveřejná zadána. V tomto případě se Správce Systému zavazuje k tomu, že udělá vše pro to, aby tato data nebyla zveřejněna.
2.8) Správce Systému se zavazuje k tomu, že data uvedená uživatelem nebude shromažďovat, zpracovávat, zveřejňovat ani poskytovat třetím osobám za jiným účelem než který je uveden v bodech 1.1 a 2.1. Výjimku tvoří případ, kdy by data měla sloužit jako důkazní materiál při závažném porušení pravidel tohoto smluvního ujednání ze strany Uživatele.

Část 3.
Pravidla užívání Systému Miraspis

3.1) Systém Miraspis lze používat pouze ve shodě s předmětem služeb, který je uveden v Článku 1 a ve shodě s Článkem 2.
3.2) Registrace i užívání Systému Miraspis je bezplatné, pokud Správce Systému nerozhodne jinak.
3.3) Prohlížet všechna data, která nejsou vedena jako neveřejná, mohou libovolní návštěvníci stránek miraspis.cz.
3.4) Nikdo není oprávněn, Správce Systému nevyjímaje, manipulovat s údaji v tomto Systému Miraspis za účelem svého vlastního obohacení nebo zisku. Nálezy a jiné položky lze nabídnout pouze k výměně za jiný nález nebo protihodnotu, přičemž tento počin musí být veden pouze z pohnutek sběratelských, nikoli za účelem se obohatit (podle bodu 1.4).
3.5) Jako závažné porušení Smluvních pravidel je považováno záměrné napadání a ohrožování funkčnosti systému (např. způsoby "MySQL injection", prolamování cizích hesel, a pod.) a bude postihnuto některým ze způsobů z článku 4.

Část 4.
Postihy a opatření při porušení bodu ze Smluvního Ujednání

4.1) V případě shledání porušení libovolného bodu tohoto Smluvního ujednání je Správce Systému povinen bez zbytečných prodlení zakročit některým z níže uvedených způsobů:
     a) upozornění a výzva k nápravě
     b) okamžitá úprava prezentovaných dat a zamezení dalšího porušování pravidel i bez souhlasu Uživatele a jeho vyrozumění
     c) omezení přístupu Uživatele do Systému Miraspis na dobu určitou nebo neurčitou
     d) zrušení registrace a smazání veškerých dat Uživatele ze Systému Miraspis, který pravidla porušuje i bez jeho souhlasu nebo jeho vyrozumění
     e) využití dalších nutných kroků k zamezení dalšího porušování pravidel tohoto Smluvního Ujednání
4.2) Míra postihu podle bodu 4.1 závisí na míře porušení pravidel tohoto Smluvního Ujednání postihovaným Uživatelem. Míru stupně porušení pravidel tohoto Smluvního Ujednání určuje Správce Systému, jehož názor je v tomto případě rozhodující.
4.3) Kromě postihu ze strany Správce Systému Uživatel může být za stejný prohřešek stíhán též jiným způsobem ze strany oprávněných osob a institucí. V tomto případě se Správce Systému zavazuje předat veškeré dostupné údaje, kterými disponuje k příslušné záležitosti příslušným orgánům, osobám a institucím, které mají oprávnění tyto údaje požadovat.

Závěrečná ustanovení

Z_I) Správce Systému nenese jakoukoli odpovědnost za konání Uživatelů ani návštěvníků. Právní, trestní, finanční i morální odpovědnost nese za své počínání a vystavená data výhradně Uživatel, který dané počínání páchá nebo vystavená data prezentuje. Zejména se jedná o porušování autorských práv, zveřejňování osobních dat jiné osoby než je sám Uživatel, nezákonné obohacování a zveřejňování jiných dat, která mohou být v rozporu se zákony tohoto systému, mezinárodními zákony a zákony České Republiky. Správce Systému se v tomto případě pouze zavazuje, že udělá vše pro to, aby zamezil dalšímu páchání těchto činů, a to pomocí úkonů, které jsou popsány v Části 4 tohoto Smluvního Ujednání. Správce se nijak nepodílí na nabízení nálezů a položek k výměně za protihodnotu a nemá z těchto aktivit Uživatelů žádný finanční prospěch.
Z_II) Systém Miraspis je ve vývoji, proto nelze nést odpovědnost za případné nedokonalosti a chyby systému. Správce Systému nenese jakoukoli odpovědnost za případné hmotné i nehmotné škody, které by mohly vzniknout ztrátou dat nebo dočasnou i dlouhodobou nefunkčností Systému Miraspis nebo nedostatečným informováním o chystaných změnách v Systému Miraspis. Správce Systému si vyhrazuje právo zasahovat do funkčnosti systému za účelem jeho změny, vylepšení či zrušení i bez předchozího upozornění Uživatelů.
Z_III) Správce systému si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky libovolně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Dále si Správce Systému vyhrazuje právo službu zpoplatnit v případě, že ho k tomu budou vést finanční či jiné okolnosti.
Z_IV) Užívání Systému Miraspis není nárokové pro žádného Uživatele ani návštěvníka stránek miraspis.cz
Z_V) Správce Systému se zavazuje provozovat tento Systém a vycházet všem Uživatelům vstříc až do doby, kdy bude nucen okolnostmi tento svůj závazek zrušit nebo nabude osobního přesvědčení, že provozování tohoto Systému je zbytečné nebo nežádoucí.

Toto Smluvní Ujednání se stává závaznými podmínkami k užívání Systému Miraspis ke dni 13. 4. 2007 a je závazný pro všechny Uživatele i Správce Systému. Originál tohoto Smluvního ujednání, opatřený podpisem Správce Systému je uložen u Správce Systému.