Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Series:Upper|Oddělení:Svrchní(318.1 - 299 Ma)
Stage:Namur|Stupeň:Namur(318.1 - 311.7 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Formation: Ostrava fm. Souvrství: Ostravské souvrství
Stáří jednotky cca 313 - cca 317 Ma
Ostatní informace o jednotce Řehoř, F., Řehořová, M.: Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve, Ostravské muzeum, Ostrava, 1972

...Litostratigrafické ani provozní jednotky uhlonosné série české části hornoslezské pánve se nekryjí s biostratigrafickými jednotkami mezinárodního členění. Rozhraní mezi spodním a svrchním karbonem (visén - namur) leží uvnitř souvrství kyjovického, takže svrchní část tohoto souvrství má už spodnonamurské stáří. Téměř celé Ostravské souvrství (s výjimkou vrstev sloje Prokop) je kladeno do namuru A floristického členění a jeho mořské horizonty obsahují faunu goniatitové podzóny E...
Podřazené lokality Measures: seam Prokop | Vrstvy: sloje Prokop(Nejmladší vrstvy Ostravského souvrství)
Measures: Poruba | Vrstvy: Porubské(mladší než Jaklovecké vrstvy a starší než vrstvy sloje Prokop)
Measures: Jaklovec | Vrstvy: Jaklovecké(mladší než Hrušovské a starší než Porubské vrstvy)
Measures: Hrušov | Vrstvy: Hrušovské(mladší než Petřkovické a starší než Jaklovecké vrstvy)
Measures: Petřkovice | Vrstvy: Petřkovické(Nejstarší vrstvy Ostravského souvrství)